Informatie groep 7-8

kronkel

Welkom in groep 7-8!
Middels deze brief willen wij u op de hoogste stellen wat u en uw kind het komende schooljaar te wachten staat.

Organische vorm scholen

Organisatie: Hoe ziet een dag eruit?

kronkel

De leerlingen mogen vanaf 8.20 uur de school binnen komen. Iedereen hangt zijn jas en tas op en neemt zijn eet en drink spullen mee de klas in. Om 8.30 uur starten we en wordt de dagplanning besproken, zodat de leerlingen weten wat er die dag gaat gebeuren. Tevens krijgen alle leerlingen een weekplanning waarop ze het rooster en de activiteiten terug kunnen vinden.

Als de lessen starten, komt de eerste groep aan de instructietafel zitten. De andere groep gaat zelfstandig aan de slag. Vervolgens wisselt dit en komt de andere groep bij de instructietafel zitten. Tussen de instructiemomenten loopt de leerkracht rondes in de klas. Als een leerling eerder een vraag heeft, mag hij / zij een vraag stellen aan zijn buurman / buurvrouw. Kan hij / zij niet helpen, moet de leerling de vraag overslaan en de vraag bewaren totdat de leerkracht zijn/haar ronde loopt. Er zijn ook momenten waarbij alle groepen zelfstandig moeten werken, zodat de leerkracht met leerlingen individueel of in kleine groepjes kan werken.

Rond 12.00 uur lunchen we en gaan we een luchtje scheppen. Om daarna met het middagprogramma aan de slag te gaan. Dit bestaat over het algemeen uit wereldoriëntatie, creatieve vakken, gym en leesactiviteiten.
De dag wordt om 14.00 uur afgesloten met een afzwaaier. De leerkracht stelt een vraag over de geleerde stof van die dag en kijkt op deze manier of er leerlingen zijn die het lesdoel de volgende dag nog even moeten herhalen. We zeggen elkaar gedag en de weekdienst maakt het lokaal in orde.

Verjaardag vieren
Verjaardagen zijn er om gevierd te worden! De kinderen mogen om 10.15 trakteren. Voor traktatie-ideeën is er een map op school aanwezig. Deze mag u altijd lenen om rustig thuis in te kijken. Wilt u laten weten wanneer uw kind gaat trakteren?

 

Chromebooks
We hebben voor onze groep Chromebooks. De leerlingen werken daar veel op. De reguliere lessen van Taal, Spelling en Rekenen worden er mee ondersteund.
Naast de vaste lessen werken de leerlingen ook met een werkpakket. Een werkpakket is een selectie van lesdoelen die wij als leerkracht voor een leerling klaarzetten. Ze werken hierbij op hun eigen niveau. De leerkracht houdt de voortgang bij op zijn/haar eigen computer. De leerlingen houden ook hun eigen voortgang bij. Ook wordt er gewerkt met junior Einstein. Dit is een extra oefenprogramma waarbij de kinderen op hun eigen niveau oefenen. De leerlingen kunnen hier ook thuis mee oefenen.

 

Groepjes wisselen
1 keer per maand wisselen de leerlingen van tafelgroepje. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met iedereen leren samenwerken. We werken zoveel mogelijk in groepjes van 4.

 

Sociaal-emotioneel leren
Kwink is de methode die we gebruiken voor sociaal-emotioneel leren op school. Tijdens deze lessen staat een sociale, sterke en veilige groep centraal. Het is tevens een anti-pestprogramma en werkt preventief. Kwink leert positief gedrag aan en voorkomt zo in veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf. Om de week wordt er een nieuw onderwerp behandeld.

 

Technisch lezen
Op school werken we met de methode Karakter voor technisch lezen. De lessen bestaan uit een leerkrachtgebonden deel en een zelfstandig deel. Ook zijn er in de klas momenten waarop de kinderen stillezen uit een eigen boek.
Een dagelijks leesmoment thuis blijft erg belangrijk. De leerlingen mogen een boek van bieb mee naar huis nemen.

We besteden in de klas veel aandacht aan het plezier in lezen en oefenen presentatievaardigheden door middel van boekbesprekingen. Naast de leesinstructie krijgen de leerlingen voldoende tijd om in hun eigen bibliotheekboek te lezen.

 

Rekenen
Wij rekenen met de methode Pluspunt.
In groep 7 is het rekenen met procenten en verhoudingen nieuw. Daar zal daarom ook veel aandacht aan worden besteed.
Groep 8 is het vooral herhaling en verdieping van alles wat we tot nu toe hebben geleerd

 

Taal
Wij gebruiken hiervoor de taaldoelen van Snappet. Er wordt aandacht besteed aan de volgende domeinen: mondelinge taalvaardigheid, schrijven(stellen), grammatica & taalbegrip en woordenschat.
Bij het domein Woordenschat oefenen de leerlingen met woorden die ze dagelijks tegenkomen en schooltaalwoorden. Ook worden er woordstrategieën aangeleerd. De woorden worden thematisch aangeboden. Onder mondelinge taalvaardigheid vallen de subdomeinen Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren. Binnen deze lessen wordt veel gebruikgemaakt van coöperatieve werkvormen.

Binnen het domein Schrijven wordt aandacht besteed aan beschrijvende teksten, brieven en e-mails, creatieve teksten, informatieve teksten en overtuigende teksten. Binnen het domein Grammatica & Taalbegrip wordt geoefend aan woordsoorten benoemen, zinsdelen benoemen, woordvorming, woordbetekenis, leestekens en basiskennis taal.

 

Spelling
Voor het vak spelling gebruiken de lesmethode Staal. Staal werkt met een preventieve spellingaanpak. Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

 

Schrijven
De schrijfmethode is Pennenstreken. We oefenen 2x per week om zo een vlot, leesbaar en goed handschrift te ontwikkelen.

 

Begrijpend lezen
Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Dit is een aanpak waarbij leerlingen een tekst over een actueel onderwerp lezen. Aan de tekst zijn leesbegripoefeningen gekoppeld, die betrekking hebben op een van de volgende strategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties en verwijswoorden.

Daarnaast oefenen we met andere tekstsoorten, zoals gedichten en krantenartikelen.

 

Engels
Wij werken met de methode Groove Me waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. De leerlingen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen.
Na 7 lessen (3 liedjes en een herhalingsles) hebben de leerlingen een toets. De leerlingen leren op school, maar nemen ook een kopieerblad mee om thuis te oefenen.

 

Wereldoriëntatie
Naut (natuur en techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis) zijn de lesmethodes die we gebruiken. De lessen worden geclusterd aangeboden. Dat betekent dat we eerst een thema van bijv. Brandaan behandelen en daarna pas een thema van Meander behandelen enz.
Aan het begin van een nieuw thema ontvangt u een bericht op Klasbord met daarin de toetsdatum. De stof uit de samenvatting bestaat uit informatie die al reeds in de klas is behandeld. Wilt u uw kind helpen met het voorbereiden op de toets?

Dit schooljaar behandelen we de stof van groep 7 (dat doen we ook voor groep 8) op deze manier kunnen we met een grotere groep de verwerking maken en besparen we erg veel tijd voor andere vakken en instructies. Volgend schooljaar wordt dan de leerstof van groep 8 aangeboden, zodat de leerlingen niets missen. De teksten en stof is overigens geschikt voor beide groepen en niet te moeilijk of makkelijk.

 

Verkeer
De kinderen van groep 7 en 8 gaan aan de slag met de Jeugdverkeerskrant . Ze leren het toepassen van verkeersregels, de borden systematiek en hoe ze veilig moeten handelen bij die borden. Verder is er aandacht voor voorrang en voorgaan. Dit schooljaar doen we ook mee aan het landelijk verkeersexamen.

 

Crea
Iedere woensdag gaan de leerlingen aan de slag met de creatieve vakken. Tekenen, handvaardigheid, drama en muziek worden wisselend aangeboden. Ook op vrijdagmiddag is er tijd voor creativiteit.

 

Gymnastiek
2x per week gymmen de leerlingen. Maandag krijgen de leerlingen oefeningen met toestellen en op vrijdag komen verschillende sporten en spelen aan bod. Gymschoenen en gymkleding is verplicht.

 

Communicatie
3 keer per jaar zijn er ouder/kindgesprekken. Mocht er tussendoor iets zijn, kunt u altijd contact opnemen via de mail of telefoon. Zit u iets dwars, kom naar me toe!
Via de nieuwsbrief en Parro houden we u op de hoogte van alle belangrijke zaken.

 

Contact
Website: www.pwa-echteld.nl
Telefoon:0344-641436
Mail: m.pronk@pwa-echteld.nl