Privacy

kronkel

Privacy en leerlinggegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Het gehele privacydocument van stichting Fluvium vindt u hier.

Wil je meer weten over hoe wij met uw gegevens omgaan?

 

Kijk dan verder bij:

  • Hoe wij met uw gegevens omgaan
  • Privacyreglement
  • Privacy van leerlingen en hun ouders
  • Privacy van medewerkers
  • Privacy van derden
  • Rechten van betrokkenen
  • Bewaartermijnen
  • Contactgegevens
  • Responsible disclosure

 

Hoe wij met uw gegevens omgaan
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals gezondheidsgegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd.

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

 

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

 

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Disclaimer

kronkel

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de zorg die wij besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

 

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker van de website van OBS De Bellefleur mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de OBS De Bellefleur.

 

OBS De Bellefleur sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit informatie en de inhoud van de website.