Onze missie

kronkel

Onze missie is hetgeen waar wij voor staan:
De PWA-school is een kwalitatief goede, professionele, sfeervolle leef- en (samen)werkgemeenschap voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De school is betrokken bij zijn leerlingen en ouders. Leren doen we van en met elkaar.

Samen gaan we voor sterk!

Door samen te werken in een warme, sociale en rijke omgeving, streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit in de sfeer van een dorpsschool. Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken burgers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. We zorgen ervoor dat de kinderen na 8 jaar onderwijs alle kennis en vaardigheden hebben om met succes aan het bij hen passende voortgezet onderwijs te beginnen en zich ook daar steeds te blijven ontwikkelen.

Onze visie

kronkel

Onze visie is hetgeen waar we voor gaan:
Dit is het vertrekpunt van ons onderwijs én het vertrekpunt voor wat wij belangrijk vinden om verder te ontwikkelen. Wij hebben dit geformuleerd in vier kernen. Deze kernen zijn de leidraad voor de keuzes die wij maken en de doelstellingen die wij hebben:

  • Ons aanbod van lessen is passend, actueel en gedifferentieerd. Dit aanbod bereidt de kinderen voor op wie zij gaan worden en zijn in de toekomst. Zowel op persoonlijk- als cognitief vlak.
  • Door het leren zichtbaar te maken zijn zowel leerlingen als de teamleden bezig met het continu verbeteren van kwaliteit.
  • Goede relatie tussen kinderen, ouders en school als basis voor een gezonde en goede leer- en werkomgeving
  • De school is een verbindende factor binnen de woonkern.

De Prins Willem-Alexanderschool is een school voor openbaar onderwijs waar een veilig en prettig pedagogisch klimaat heerst. De school kenmerkt zich door een grote mate van sociale betrokkenheid van ouders en doet haar best om betekenisvol te zijn voor de dorpsgemeenschap.

We zijn een kleine, overzichtelijke school. Daardoor hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze adequate zorgstructuur helpt ons de leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, daarin te voorzien.
De grote kracht van de Prins Willem-Alexanderschool is de kleinschaligheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van het team. De leerkrachten bij ons op school zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Wij kennen ook de leerlingen uit andere klassen.

De school is een plaats waar de kinderen een groot deel van de dag doorbrengen. Belangrijke voorwaarden om tot goed onderwijs te komen zijn voor ons:

  • een positieve benadering van kinderen
  • een goede sfeer
  • vertrouwen tussen leerlingen en leerkrachten

een prettige werk- en leefomgeving

Samenwerking met de ouders is een belangrijke voorwaarde om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. We hopen dan ook dat u actief wilt meedenken en meewerken aan het onderwijs op onze school.
Kinderen moeten zich bij ons op school prettig kunnen voelen. Leren omgaan met eigen gevoelens en rekening houden met de gevoelens van de medeleerlingen is daarbij een belangrijk aspect.

De school is ook een plek waar kinderen (moeten) leren. De leerkracht speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Het geven van goede instructie, oog hebben voor de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en het nauwgezet kunnen volgen van de leerontwikkelingen zijn vaardigheden die van een leerkracht verwacht mogen worden. Door middel van bij- en nascholing, gericht op nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, streven we er naar aan deze kwaliteitseis te voldoen.